ZUS
Zusowiec
program

nasza oferta

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie . Oferta została tak skonstruowana pod względem zakresu i składki, aby każdy z Państwa mógł dopasować ubezpieczenie do własnych potrzeb.

Przedstawiamy Państwu III warianty ubezpieczenia na życie.

Program ZUSOWIEC dedykowany jest byłym pracownikom ZUS, ich współmałżonkom/partnerom życiowym oraz pełnoletnim dzieciom.

Były pracownik ZUS może przystąpić do ubezpieczenia jeśli przed przystąpieniem do ubezpieczenia był objęty odpowiedzialnością PZU Życie SA w ramach umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus zawartej na podstawie programu branżowego dla ZUS przez okres co najmniej 3 miesięcy oraz nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle chorych lub nie jest uznana za niezdolną do pracy lub niezdolną do służby orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym.

jak długo
można korzystać z preferencyjnego ubezpieczenia?

Program zapewnia ochronę ubezpieczeniową do miesiąca rocznicy polisy, przypadającej w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 70 rok życia. Po ukończeniu 70 lat, ubezpieczonym przysługuje prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.

jak przedstawia się
indywidualna kontynuacja ubezpieczenia?

Ubezpieczonemu przysługuje prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na zasadach zgodnych z ofertą PZU Życie S.A. (warunkiem jest opłacanie składek przez 6 miesięcy w ubezpieczeniu grupowym).

zakres ubezpieczenia

zakres ubezpieczenia I II III
ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO
Śmierć ubezpieczonego spowodowana*:  
• nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjny – do 70. roku życia / do 73. roku życia, 48 000 / 36 000 60 000 / 45 000 84 000 / 62 400
• niszczęśliwym wypadkiem – do 70. roku życia / do 73. roku życia, 40 000 / 28 000 50 000 / 35 000 72 000 / 50 400
• zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – do 70. roku życia / do 73. roku życia, 40 000 / 28 000 50 000 / 35 000 72 000 / 50 400
śmierć ubezpieczonego (niezależnie od przyczyny) – do 70. roku życia / do 73. roku życia 20 000 / 8 000 25 000 / 10 000 36 000 / 14 400
Osierocenie dziecka (jednorazowe świadczenie wypłacane dziecku) 3 200 4 000 4 800
ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI WSPÓŁUBEZPIECZONYCH
Śmierć małżonka albo partnera życiowego spowodowana:  
• nieszczęśliwym wypadkiem – do 70. roku życia / do 73. roku życia 16 000 / 12 000 20 000 / 15 000 24 000 / 18 000
• przyczyną naturalną – do 70. roku życia / do 73. roku życia 8 000 / 4 000 10 000 / 5 000 12 000 / 6 000
Śmierć dziecka spowodowana przyczyną naturalną 2 400 3 000 3 600
Śmierć rodziców ubezpieczonego spowodowana przyczyną naturalną 1 600 2 000 2 400
Śmierć rodziców małżonka/partnera życiowego spowodowana przyczyną naturalną 1 600 2 000 2 400
Urodzenie:  
• dziecka 1 200 1 500 1 800
• martwego dziecka 2 400 3 000 3 600
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UBEZPIECZONEGO
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany:  
• nieszczęśliwym wypadkiem – za 100% trwałego uszczerbku 32 000 40 000 48 000
• nieszczęśliwym wypadkiem – za 1% trwałego uszczerbku 320 400 480
• zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – za 100% trwałego uszczerbku 16 000 20 000 48 000
• zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – za 1% trwałego uszczerbku 160 200 480
Ciężka choroba: anemia aplastyczna (niedokrwistość aplastyczna), bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej serca (by-pass), choroba Creutzfeldta-Jakoba, zator tętnicy płucnej, przewlekła niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, kleszczowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa (posocznica), tężec, udar mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji, zakażenie wirusem HIV zawodowe, zawał serca, zgorzel gazowa 2 400 3 000 3 600
Leczenie szpitalne ubezpieczonego* spowodowane: za 1 dzień pobytu za 1 dzień pobytu za 1 dzień pobytu
• wypadkiem komunikacyjnym – za pierwsze 14 dni pobytu / od 15. dnia pobytu 75 / 25 75 / 25 90 / 30
• wypadkiem przy pracy – za pierwsze 14 dni pobytu / od 15. dnia pobytu 75 / 25 75 / 25 90 / 30
• nieszczęśliwym wypadkiem – za pierwsze 14 dni pobytu / od 15. dnia pobytu 62,50 / 25 62,50 / 25 75 / 30
• zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – za pierwsze 14 dni pobytu / od 15. dnia pobytu 37,50 / 25 37,50 / 25 45 / 30
• chorobą 25 25 30
Pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) – jednorazowe świadczenie 250 250 300
Rekonwalescencja – pobyt na zwolnieniu lekarskim po min. 14-dniowym pobycie w szpitalu (maks. za 30 dni zwolnienia lekarskiego w roku polisowym) 12,50 12,50 15
Leczenie specjalistyczne: ablacja, chemioterapia albo radioterapia bądź radioterapia Gamma Knife lub Cyber Knife, dializoterapia, terapia interferonowa, terapia radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy, wszczepienie kardiowertera-defibrylatora, wszczepienie stymulatora resynchronizujacego, wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika) 2 000 2 000 2 000
Doraźna ochrona medyczna (wariant podstawowy) tak tak tak
PRAWO DO INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI UBEZPIECZENIA tak tak tak
Opieka Medyczna w zakresie standardowym tak tak tak
Składka miesięczna 72,00 zł 82,40 zł 93,23 zł

Co należy zrobić, aby przystąpić do ubezpieczenia?
w celu przystąpienia do Programu Zusowiec należy:

 1. Zgłosić się do osoby prowadzącej ubezpieczenie w zakładzie pracy. Wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia i klubu PZU Pomoc. Zostanie wygenerowane oświadczenie o wybranym wariancie, informacja o opłacaniu składek oraz indywidualny numer rachunku do wpłaty składek. Składkę za ubezpieczenie należy opłacić do 20 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ubezpieczenia (np. do 20 lipca za miesiąc sierpień).
 2. Lub zgłosić się do podmiotu obsługującego ubezpieczenie - PGA Sp. z o.o. - w celu w celu kontynuacji grupowego ubezpieczenia
Polska Grupa Asekuracyjna Sp. z o.o.
ul. Naukowa 41A
02-463 Warszawa

Tel. +48 (22) 398 69 76, + 48 (22) 398 69 86
e-mail: biuro@pga.pl
Przykład początku odpowiedzialności z umowy ubezpieczenia:
10
marzec
deklaracja podpisana
10 marca i wysłana 10 marca do PGA
20
marzec
zapłacona składka
(wpływ na konto PGA) do 20 marca
1
kwiecień
początek odpowiedzialności
PZU Życie S.A. - kwiecień
Dokumenty niezbędne do przystąpienia do ubezpieczenia:

Co dzieje się w przypadku nieopłacenia składki w terminie?

O braku wpłaty składki zostaną Państwo poinformowani SMS- em i wiadomością e-mail.

W przypadku nie przekazania składki do podmiotu obsługującego w jednym miesiącu trwania ubezpieczenia, ubezpieczenie ulega zawieszeniu podczas którego PZU Życie S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w pełnym wymiarze, pod warunkiem, że składka zostanie wyrównana w kolejnym miesiącu.

W przypadku nie uregulowania składki zaległej, w kolejnym miesiącu, ubezpieczony traktowany jest jako osoba występująca z ubezpieczenia, od pierwszego dnia miesiąca, w którym powstała zaległość.

Podmiot obsługujący poinformuje o braku opłaty składki i wykreśleniu z ubezpieczenia w przypadku braku jej opłacenia w wyznaczonym terminie.

Ubezpieczenie zdrowotne Opieka Medyczna

Ubezpieczenie zdrowotne zwiększa poczucie bezpieczeństwa, dzięki zapewnieniu szybkiego dostępu do usług oferowanych w prywatnych placówkach medycznych – partnerów PZU ŻYCIE SA W zależności od wybranego zakresu. Opieka Medyczna to gwarancja skorzystania z porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych oraz lekarzy innych specjalizacji w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH
Całodobowa Infolinia Medyczna: rezerwacja wizyt i innych świadczeń medycznych, potwierdzenie SMS tak – 801 405 905 (opłata zgodna z taryfą operatora)
Konsultacje lekarskie: wizyta w ciągu 5 dni roboczych tak – bezpłatnie, bez skierowania i bez limitu: alergolog, chirurg ogólny, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, ginekolog, kardiolog, nefrolog, neurolog, okulista, ortopeda, otolaryngolog, pulmonolog, reumatolog, urolog
Zabiegi ambulatoryjne tak – bezpłatnie: pielęgniarskie, ogólnolekarskie, alergologiczne, chirurgiczne, ginekologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, otolaryngologiczne, urologiczne
Diagnostyka laboratoryjna tak – bezpłatnie: chlorki (CL), dehydrogenaza mleczanowa (LDH), fosfataza sterczowa, żelazo, oznaczenie grupy krwi układu A, B, 0, Rh (D) z oceną hemolizyn, odczyn Waalera- Rosego, przeciwciała anty-HBs, posiew wymazu z rany, kreatynina w moczu, cytologia wymazu z szyjki macicy oraz 33 badania z zakresu STANDARD ze zniżką 15%
Diagnostyka radiologiczna 15% zniżki: mammografia, urografia (zdjęcie nerek, moczowodów i pęcherza), wlew doodbytniczy
Diagnostyka ultrasonograficzna tak – bezpłatnie: USG gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne, USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne, USG ginekologiczne przezpochwowe (transwaginalne), USG scriningowe ginekologiczne, USG miednicy małej, USG piersi, USG tarczycy, USG ciąży oraz ze zniżką 15%: echokardiografia (ECHO), USG dopplerowskie naczyń jamy brzusznej, USG dopplerowskie szyi, USG dopplerowskie kończyn, USG gruczołu krokowego transrektalne
Diagnostyka obrazowa: tomografia komputerowa (TK) i rezonans magnetyczny (NMR) 15% zniżki: TK i NMR głowy (przysadki, zatok, oczodołów, kości skroniowych, szyi, krtani, uszu), TK i NMR tkanek miękkich szyi, TK i NMR klatki piersiowej, TK i NMR jamy brzusznej, TK i NMR miednicy, TK i NMR kości, TK i NMR stawów, TK i NMR kręgosłupa (szyjnego, piersiowego, lędźwiowego), TK i NMR kończyny górnej i dolnej (ręki, ramienia, przedramienia, nadgarstka, uda, podudzia, stopy)
Diagnostyka endoskopowa 15% zniżki: gastroskopia/gastrofiberoskopia diagnostyczna (z możliwością wykonania testu ureazowego), sigmoidoskopia, rektoskopia, kolonoskopia
Badania czynnościowe tak – bezpłatnie: spirometria oraz ze zniżką 15%: EKG – pomiar całodobowy metodą Holtera, EKG – próba wysiłkowa, pomiar całodobowy ciśnienia tętniczego (metodą Holtera), EEG – encefalografia w trybie czuwania (z wyłączeniem EEG we śnie, EEG biofeedback, video EEG), EMG – elektromiografia, densytometria kręgosłupa, densytometria kości udowej, densytometria kości obu rąk, audiometria tonalna, audiometria impedancyjna (tympanogram)
Prowadzenie ciąży tak
Stomatologia zachowawcza, estetyka stomatologiczna 20% zniżki: wypełnienie zęba, leczenie zęba mlecznego (wypełnienie), ekstrakcja zęba mlecznego, leczenie zgorzeli, odbudowa zęba, opatrunek leczniczy, trepanacja zęba, znieczulenie (nasiękowe lub przewodowe), znieczulenie The Wand, wypełnienie kanału, czasowe wypełnienie kanału, re-endo – powtórne leczenie kanałowe, opracowanie i udrożnienie kanału tradycyjne, RTG zęba, opracowanie i udrożnienie kanału maszynowe, usunięcie złamanego narzędzia z kanału, dewitalizacja zęba, ekstyrpacja miazgi, wypełnienie kanału – pod mikroskopem, wypełnienie ostateczne korony zęba przy leczeniu kanałowym, leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej, lakierowanie zębów fluorem, lakowanie zębów, piaskowanie zębów, scaling złogów nazębnych przegląd stomatologiczny – bezpłatnie raz w roku
Refundacja kosztów usług medycznych dostępna za wymienione wyżej usługi bezpłatne tak – wg cennika
 • częściowy zwrot kosztów świadczeń zdrowotnych – w ramach posiadanego zakresu usług realizowanych poza siecią PZU Pomoc
 • zwrot kosztów na podstawie złożonego wniosku oraz oryginału imiennego rachunku (faktury) wystawionego przez podmiot leczniczy ze wskazaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego
 • refundacja nie przysługuje za usługi rabatowane

Zasady korzystania z ubezpieczenia Opieka Medyczna
we wszystkich dostępnych zakresach

 • Ubezpieczony ma do dyspozycji ok. 1450 placówek w 463 miastach w Polsce. Wykaz placówek.
 • Wykaz aptek realizujących świadczenia karty aptecznej.
 • Wizyty, badania, umawiamy poprzez całodobową infolinię PZU Pomoc 801 405 905 lub za pośrednictwem strony internetowej po adresem: https://www.pzu.pl/umowienie-konsultacji-lekarskiej.
  Potwierdzenie terminu wizyty/badania wysyłane jest SMS-em.
 • Istnieje także możliwość skorzystania z refundacji kosztów usług medycznych. Refundacja to częściowy zwrot kosztów usług realizowanych poza siecią placówek PZU. Klient może skorzystać z usług dowolnej placówki medycznej, a Ubezpieczyciel zwróci koszty przeprowadzonego leczenia.
Podstawowe zasady Refundacji Kosztów:
 • Dotyczy usług nieodpłatnych objętych zakresem wybranego przez ubezpieczonego Wariantu, a realizowanych poza siecią PZU
 • Realizacja usługi nie wymaga autoryzacji na infolinii PZU Pomoc
 • Zwrot kosztów dokonywany jest w kwocie określonej dla danego świadczenia w Cenniku świadczeń zdrowotnych.
 • Zwrot kosztów dokonywany jest na podstawie złożonego wniosku oraz oryginału imiennego rachunku (faktury) wystawionego przez podmiot leczniczy ze wskazaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego. Refundacja nie przysługuje za usługi rabatowane.
 • Zwrot dokonywany jest w ciągu max. 30 dni.

jakie są możliwości wystąpienia z ubezpieczenia?
z ubezpieczenia można wystąpić poprzez:

 • rezygnację z ubezpieczenia – Ubezpieczony może w każdej chwili wystąpić z umowy ubezpieczenia. Stosowne oświadczenie powinno być złożone na piśmie i przekazane do podmiotu obsługującego. Oświadczenie powinno zawierać: dane osobowe Ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia, z jakiego występuje oraz datę wystąpienia (ostatni dzień miesiąca, za który opłacono ostatnią składkę)
 • nieopłacenie składki – w przypadku nie opłacenia zaległej składki do końca miesiąca, w którym ubezpieczony był zawieszony. Ubezpieczony traktowany jest wówczas jako osoba występująca od miesiąca, w którym został zawieszony.

Klub PZU Pomoc w Życiu

Klub PZU Pomoc w Życiu to program lojalnościowy dla klientów PZU Życie objętych ubezpieczeniem na życie w ramach polisy grupowej. Każdy członek klubu otrzymuje bezpłatną kartę klubowicza / dostaje specjalny numer karty klubowicza. Klub to wiele przywilejów – usługi Twój Asystent PZU Pomoc przydatne w różnych sytuacjach życiowych, dostęp do ciekawych ofert specjalnych oraz program rabatowy realizowany z udziałem partnerów PZU.

Aktualne zniżki dla klubowiczów można sprawdzić na stronie www.klubpzupomoc.pl

Dodatkowa zniżka 10% na ubezpieczenia PZU: OC, AC, NNW, mieszkania/domu. Zniżki nie łączą się z ofertami promocyjnymi ubezpieczyciela.

karta

Likwidacja szkód

telefonicznie:

Aby zgłosić szkodę lub roszczenie należy zadzwonić pod numer: (+48) 801 102 102 lub (+48) 22 566 55 55 czynne całodobowo

elektronicznie:

Po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego należy poprzez stronę internetową www.pzu.pl wypełnić internetowy formularz zgłoszenia, a wymaganą dokumentację zeskanować i załączyć do zgłoszenia w formacie pliku PDF. Jest to wygodny i najszybszy sposób zgłoszenia roszczenia, a wypłata świadczenia następuje w ciągu kilku dni.

dokumenty do pobrania

OC ZUS

Program ubezpieczenia ma na celu przeniesienie na ubezpieczyciela konieczności pokrycia kwoty roszczenia do pracownika lub kosztów ochrony prawnej w związku z wykonywaniem władzy publicznej, którą ponoszą oni zgodnie z Ustawą z dn. 20.01.2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.u. z dnia 16.02.2011r.)

Przystąpienie do programu

Podaj swój numer telefonu w celu przystąpienia do ubezpieczenia.
Otrzymasz kod sms za pomocą którego będzie możliwe wypełnienie formularza.


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszej umowy jest odpowiedzialność majątkowa Ubezpieczonych wobec Poszkodowanego za szkody w mieniu, na osobie, czyste straty finansowe wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, którą ponoszą oni zgodnie z Ustawą z dn. 20.01.2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.u. z dnia 16.02.2011r.). Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy m.in. szkód:

 • za szkodę na osobie uważa się śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia oraz utracone korzyści, które osoba mogłaby osiągnąć, gdyby nie doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
 • za szkodę w mieniu uważa się uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomej lub nieruchomości oraz utracone korzyści, które osoba mogłaby osiągnąć, gdyby nie zostało zniszczone lub uszkodzone jej mienie,
 • za czystą stratę finansową uważa się szkodę nie wynikające ze szkody w mieniu lub szkody na osobie,

Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest wniesienie roszczenia przeciwko Ubezpieczonemu po raz pierwszy po dacie początkowej (czyli w momencie kiedy ubezpieczony przystąpi do programu) i roszczenie musi być zgłoszone w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność z polisy uruchamia się, gdy jest skierowane przeciwko Ubezpieczonemu powództwo /lub sformułowane na piśmie przez prokuratora wezwanie Ubezpieczonego do dobrowolnego spełnienia świadczenia, w przypadku stwierdzenia podstaw do wytoczenia przeciwko niemu powództwa, o którym mowa w art.7 ust.3 Ustawy w okresie ubezpieczenia. Przyjmuje się, ze zdarzeniem uruchamiającym polisę ma być wniesienie roszczenia.

Towarzystwo ubezpieczeń Ergo Hestia nie odpowiada jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpiła decyzja z naruszeniem prawa ale nie ma powództwa /lub sformułowanego na piśmie przez prokuratora wezwania Ubezpieczonego do dobrowolnego spełnienia świadczenia – gdyż w takim wypadku nie ma podstaw do obciążenia funkcjonariusza.


Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej

 • Koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,
 • Niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą.

zakres wariantów ubezpieczenia

wariant WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT III
SUMA GWARANCYJNA W RYZYKU OC 50 000 zł 100 000 zł 120 000 zł 150 000 zł
SUMA UBEZPIECZENIA OCHRONA PRAWNA 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
SKŁADKA za 12miesięczny okres ochrony (płatna jednorazowo) 40,00 zł 55,00 zł 72,00 zł 84,00 zł
Dokumenty do pobrania:
kontakt w sprawie ubezpieczenia

Polska Grupa Asekuracyjna Sp. z o.o.
ul. Naukowa 41A
02-463 Warszawa

tel. +48 (22) 398 69 76, + 48 (22) 398 69 86
fax. + 48 (22) 398 69 87
e-mail: biuro@pga.pl

Likwidacja szkód

 1. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczony zgłasza szkodę na infolinię pod nr 0 801 107 107, czynnym całą dobę.
 2. W rozmowie telefonicznej podawane są dane zawarte w certyfikacie imiennym – nr polisy, nr certyfikatu oraz informacje dotyczące zdarzenia.
 3. STU ERGO HESTIA S.A. informuje ubezpieczonego o niezbędnych dokumentach do likwidacji szkody.
 4. Szkoda jest likwidowana a należne odszkodowanie przesyłane na wskazany w dokumentacji szkodowej nr rachunku Ubezpieczonego lub poszkodowanego – zgodnie z dyspozycją.

bądźmy w kontakcie!

chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych programów, skorzystaj z poniższych dróg kontaktu:

umów się z konsultantem:

lub zadzwoń:

+48 22 398 69 86

Polska Grupa Asekuracyjna sp. z o.o.
ul. Naukowa 41A
02-463 Warszawa

Tel. +48 22 398-69-76
Tel. +48 22 398-69-86
Tel. +48 22 398-69-87

Wyznacz trasę
[53.0325471,18.5877906]


Inspektor Ochrony Danych
Rafał Mierzwa - iod@pga.pl